Rujukan

Salam dan selamat sejahtera, disini penulis menyenaraikan beberapa buah buku untuk bacaan lanjut berkenaan dengan falsafah dan bidang-bidangnya. Antara buku tersebut adalah:

Bahasa Melayu:
  1. Syed Muhamad Dawilah al-Edrus (1993), Epistemologi Islam: Teori Ilmu dalam Al-Quran, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
  2. Wan Mohd. Nor Wan Daud (1994), Konsep Ilmu dalam Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
  3. Mohammed Yusoff Hussain (2002), Pengenalan Sejarah Falsafah Barat Moden, Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.
  4. Adil Za'bub (1993), Al-Imam al-Ghazali dan Metodologi Kajiannya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
  5. Prof Dr Juhaya S. Praja (2005), Aliran-Aliran Filsafat & Etika, Jakarta: Prenada Media.

Bahasa Inggeris:
  1. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1995), Prolegomena to The Metaphysics of Islam, Kuala Lumpur: ISTAC. 
  2. M. Saeed Shaikh (1994), Studies in Muslim Philosophy, New Delhi: Adam Publishers & Distributor.

Bahasa Arab:
  1. Ibn Nadim, Muhammad ibn Ishaq (1950), al-Fihrist li Ibn al-Nadim Ma`a Muqaddimah Sya`iqah `an Hayat Ibn al-Nadim wa Fadl al-Fihrist, Kaherah: Matba`ah al-Istiqamah.
  2.  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...