Cabang Falsafah

Perbincangan dalam ilmu falsafah memberikan banyak hasil dan penemuan oleh ahli falsafah. Penemuan-penemuan tersebut telah disusun dan diatur dengan baik dalam ilmu falsafah supaya ia dapat dipelajari dengan mudah dan dapat memahami perbincangan yang dibentangkan dalam ilmu ini. Secara umumnya, ilmu falsafah ini disusun dalam tiga bahagian yang besar iaitu Epistemologi (Teori Ilmu Pengetahuan), Ontologi (Teori Hakikat) dan Etika (Teori Nilai). Setiap bahagian besar ini menghasilkan pula beberapa cabang kecil lagi daripada tiga cabang ini.

Epistemologi - Teori Ilmu Pengetahuan

Cabang ilmu falsafah ini membicarakan mengenai teori tentang cara mendapatkan ilmu pengetahuan dan membahaskan mengenai bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang benar dan betul. Perkara yang dibahaskan dalam bahagian ini ialah berkisar kepada apa sebenarnya akikat pengetahuan itu, cara berfikir dan hukum berfikir yang mana harus digunakansupaya mendapatkan hasil pemikiran yang dekat kepada kebenaran.Ia turut juga membahaskan mengenai bagaimana cara yang sepatutnya digunakan untuk memperolehi pengetahuan.

Perkataan Epistimologi ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu episteme yang bermaksud knowledge atau pengetahuan danlogy yang bermaksud teori. Oleh yang demikian, epistemologi bermaksud teori tentang pengetahuan.Terdapat beberapa persoalan asas dalam bahagian ini iaitu, Apakah ilmu pengetahuan itu? Apakah sumber ilmu pengetahuan? Dari mana ilmu pengetahuan itu datang? Bagaimana kita mengetahui ilmu pengetahuan?

Menurut sesetengah pendapat, terdapat lima sumber ilmu pengetahuan atau cara memperolehi ilmu pengetahuan;
1. Emperikal - melahirkan aliran Emperisme
2. Rasional - melahirkan aliran Rasionalisme
3. Fenomena - melahirkan aliran Fenomenalisme
4. Intuisi - melahirkan aliran Intuisisme
5. Metode Ilmiah - melahirkan aliran saintifik.

Ontologi/Metafizik - Teori Hakikat

Hakikat bermaksud suatu keadaan yang sebenarnya. Iaitu suatu keadaan yang sebenarnya dan bukan sementara. 

1. Ontologi
2. Kosmologi
3. Antropologi
4. Theodecia
Theodecia merupakan salah satu cabang falsafah yang membicarakan tentang dasar-dasar Ketuhanan dan hubungan manusia dengan Tuhan berdasarkan logik atau pendapat akal manusia. Ia tidak membicarakan Tuhan dari segi agama. dalam cabang ini, terdapat beberapa aliran, iaitu:
  • Theisme
Aliran ini mempercayai bahawa Tuhan merupakan Pencipta dan Pengurus alam ini. Tuhan adalah sebab bagi yang ada di alam ini. Segalanya berdasarkan kepada sebab ini.
  • Monotheisme
  • Trinitheisme
  • Politheisme
  • Pantheisme
  • Atheisme
  • Agnostisisme
5. Falsafah Agama


Aksiologi/Etika - Teori Nilai

Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani iaitu; axios yang bererti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang bererti ilmu. Oleh itu Aksiologi difahami sebagai teori nilai.

Pemikiran Manusia

Pemikiran Manusia

1.0      Pengenalan Konsep Pemikiran

         Konsep pemikiran adalah proses membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dalam otak manusia. Semasa berfikir, otak manusia akan bertindak  dengan usaha memahami rancangan luar yang diterima melalui deria, membentuk konsep, membuat tafsiran dan tindak balas berdasarkan pengalaman yang sedia ada dalam ingatan. Teori dan definisi pemikiran yang telah dikemukakan oleh ahli- ahli psikologi, terutamanya sejak kurun ke-20, adalah dihuraikan secara ringkas seperti yang berikut.
        Menurut Dewey (1910) menghuraikan pemikiran  sebagai aktiviti mental dalam sesuatu proses untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.  Guilford(1967) pula berpendapat pemikiran merupakan sesuatu jenis kebolehan atau keupayaan. Ia mempunyai pelbagai kemahiran berfikir.  Dari Teori Roger Sperry (1970) menghuraikan fungsi otak kiri manusia yang berfikir secara kritis dan otak kanannya berfikir secara kreatif. William W. Wilen (1994) pula mentafsirkan pemikiran sebagai proses dalaman yang pantas, sama ada secara sedar atau tidak sedar terhadap rangsangan luar yang diterima melalui deria. Di dalam proses dalaman ini, data baru akan disimpan melalui cara pemadanan, perbandingan dan klasifikasi dengan maklumat atau pengetahuan yang sedia ada dalam ingatan.
         Menurut pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akal yang mengawal tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Tenaga ini diperolehi melalui tafakur (merenung). Berdasarkan pandangan dan definisi yang telah dinyatakan, konsep pemikiran boleh dirumuskan iaitu pemikiran adakah sesuatu proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu keraguan atau masalah yang timbul dengan menggunakan pelbagai cara, membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang logikal dan munasabah terhadap proses yang dialami. Pemikiran merupakan proses yang menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. Proses ini melibatkan aktiviti- aktiviti menyusun idea- idea atau perkara- perkara yang tersembunyi, membuat kesimpulan untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran baru yang boleh digunakan untuk penyelesaian masalah yang kian mencabar.

2.0       Konsep Kemahiran Berfikir


      Kemahiran berfikir ialah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang memperoleh kemahiran berfikir sanggup dan cekap menyusun maklumat, konsep atau idea secara teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan terarah dan sewajarnya. Mengikut kajian, terdapat tiga peringkat pemikiran. Di peringkat bawah ialah pemikiran konkrit diikuti dengan pemikiran abstrak dan peringkat tertinggi ialah pemikiran kreatif.
      Pemikiran konkrit adalah berkaitan dengan kemahiran berfikir di peringkat ingatan dan kefahaman sahaja.  Manakala pemikiran abstrak dan kreatif adalah berkaitan dengan kemahiran kritis dan kreatif.

3.0      Ciri- ciri Pemikiran


         Berdasarkan teori dan definisi ahli-ahli psikologi tersebut,maka ciri- ciri pemikiran dirumuskan seperti berikut iaitu pemikiran berlaku kerana wujudnya rangsangan khasnya semasa keraguan dan masalah yang timbul dan berlaku dalam minda seseorang. Ia berfungsi sebagai suatu proses mengikut prosedur yang menyeluruh. Ciri proses pemikiran merupakan aktiviti kognitif yang berlaku ke atas rangsangan yang diterima dengan pengalaman- pengalaman yang sedia ada dalam ingatan. Ia merupakan usaha seseorang individu yang cuba mencari, memahami, mengadaptasi dan mengasimilasinya sebagai tindak balas terhadap rangsangan yang diterima pada ketika itu. Tujuan berfikir seseorang ialah mentafsir rangsangan dengan membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang rasional terhadapnya atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya.


4.0     Model- model Pemikiran


         Konsep pemikiran dapat digolongkan dalam satu model pemikiran pertama berdasarkan pengertian, definisi dan tafsiran ahli- ahli psikologi. Model pemikiran pertama ini merangkumi tiga komponen utama iaitu operasi mental, pengetahuan dan sikap. Operasi mental terdiri daripada operasi kognitif dan metakognitif. Operasi kognitif merangkumi kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, manakala operasi metakognitif merupakan operasi yang mengarah serta mengawal kemahiran dan proses kognitif iaitu membimbing fikiran orang supaya mencari makna dan khususnya, melakukan operasi merancang, mengarah, menyemak dan menilai.
        Pengetahuan pula terdiri daripada fakta, maklumat, ilmu, kefahaman, hukum, peraturan dan sebagainya. Pengetahuan ini adalah disimpan dalam ingatan. Manakala sikap pula terdiri daripada penentuan keberkesanan terhadap proses pemikirannya. Sikap ini adalah berkaitan rapat dengan nilai kendiri. Sikap positif atau negatif akan mempengaruhi peringkat kemahiran dan kualiti berfikir seseorang. Rajah 1.0 berikut menyatakan Model Pemikiran Pertama dalam tiga komponen utama tersebut.

Rajah 1.0: Model Pemikiran: Komponen-komponen Berfikir

         Model Pemikiran Kedua pula merangkumi tiga komponen yang utama, iaitu Input ( rangsangan), Operasi (proses) dan Output (hasil). Selain daripada ketiga- tiga komponen ini, sesetengah ahli psikologi pula menghuraikan proses pemikiran dengan menambahnya dua komponen yang berkaitan iaitu proses ingat kembali dan metakognisi. Proses ingat kembali mengandungi ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Mengikut kajian , data yang diproses akan disimpan pertamanya dalam ingatan jangka pendek yang berulang- ulang dan kemudian dikodkan dalam ingatan jangka panjang.
            Data yang disimpan dalam ingatan, sama ada jangka pendek atau jangka  panjang, akan diingat kembali supaya komponen operasi mental dapat digunakan untuk menjalankan proses tafsiran ke atas data yang sedang diperoleh daripada rangsangan luar. Semasa proses pemikiran berlaku, proses metakognisi pula merancang dan mengarah, mengawal, menyemak dan menilai segala operasi pemikirannya. Rajah 1.1 menunjukkan Model Pemikiran Kedua yang menghuraikan proses pemikiran manusia dalam lingkungan kelima- lima komponen yang telah disebutkan.

Rajah 1.1 Model Pemikiran Kedua: Proses  Pemikiran


5.0      Jenis- jenis Pemikiran


           Terdapat beberapa jenis pemikiran. Jenis-jenis pemikiran ini boleh digalakkan oleh guru di dalam bilik darjah.


5.1      Pemikiran Mendatar/ Lateral         Pemikiran lateral juga dikenali sebagai pemikiran analiitkal. Ia telah diperkenalkan oleh Dr Edward De Bono. Kepentingan pemikiran mendatar ialah sesuatu masalah perlu dilihat daripada perspektif- perspektif yang berlainan supaya ia mudah untuk diselesaikan. De Bono mengatakan bahawa terdapat empat faktor penting dalam pemikiran mendatar iaitu mengenalpasti idea- idea dominan utama dalam masalah yang dihadapi, melihat sesuatu masalah daripada sudut-sudut yang berlainan, melonggarkan cara- cara pemikira yang terkawal dan menggunakan idea-idea yang diberikan oleh orang lain.
       Tujuan menggunakan teknik pemikiran lateral ialah untuk merangsang pemikiran kreatif khasnya dalam aktiviti sumbangsaran di mana murid-murid dalam setiap kumpulan perlu berhubung dengan satu sama lain. Terdapat 5 jenis teknik pemikiran lateral. Antaranya iaitu perkaitan bebas, konsep “reversal”, kaedah objek fokal, kaedah cabaran dan menganalisa masalah. Bagi teknik perkaitan bebas, ia berlaku dalam proses sumbangsaran di mana terdapat banyak idea- idea bebas untuk murid-murid  mmebentuk kaitan dengan konsep-konsep yang dikaji. Kaedah “reversal” adalah untuk menilai sesuatu keadaan yang biasa secara terbalik. Murid-murid tidak perlu mencari jawapan yang betul tetapi penyusunan maklumat akan menggalakkan mereka untuk melihat cara- cara yang berbeza untuk menilai sesuatu situasi.
     Kaedah objek fokal di mana murid-murid memilih sesuatu objek secara rawak dan mengaitkan objek tersebut dengan masalah yang dikaji. Murid-murid mencabar cara- cara atau perkara-perkara yang dilakukan dengan keadaan sedia ada dinamakan kaedah cabaran. Ia menggalakkan konsep pemikiran di luar kotak. Proses memcahkan situasi atau masalah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dinamakan teknik menganalisa masalah. Seseorang individu perlu melihat cara-cara yang berbeza untuk menyusun sesuatu pola dan menjana alternatif-alternatif berbeza kepada sesuatu masalah.

5.2       Pemikiran Menegak

      Pemikiran ini juga diasaskan oleh Dr Edward De Bono di mana pemikiran ini menggunakan proses-proses akal yang trdisional untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ia juga dikenali sebagai “ vertical thinking”. Ciri-ciri pemikiran menegak adalah murid-murid mesti betul dan tepat dalam setaip langkah, klasifikasi dan label adaah tetap, seseorang itu mesti betul setiap masa, ia mengikut urutan yang spesifik dan menunpukan kepada apa yang relevan.

            Seseorang individu akan menggunakan pemikiran lateral apabila bergerak dari sesuatu idea tetap kepada proses mencipta idea- idea baru. Guru harus menggalakkan para murid menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi dengan pemikiran menegak melalui satu set soalan seperti apakah masalah yang dihadapi, apakah alternatif-alternatif yang terdapat, apakah kebaikan dan keburukan setiap alternatif tersebut, apakah pilihan-pilihan jalan penyelesaiannya dan  adakah jalan penyelesaian yang dipilih itu efektif atau tidak.


Jadual 1.0 Perbezaan di antara pemikiran menegak dan pemikiran lateral.

5.3      Pemikiran Kritis

   
       Pemikiran kritis berlaku dalam situasi yang memerlukan seseorang membuat keputusan berdasarkan analisis serta penilaiannya terhadap masalah yang dihadapinya. Ia adalah satu bentuk pemikiran yang jelas dan bijak dan melibatkan beberapa kemahiran seperti kemahiran membuat pemerhatian, penilaian dan pertimbangan. Selain itu, pemikiran kritis juga melibatkan kebolehan menganalisis nilai sesuatu idea, data atau maklumat bagi tujuan pemahaman yang jelas dan munasabah terhadap sesuatu perkara ataupun idea. Ia juga boleh dirujuk sebagai satu bentuk pemikiran reflektif.
          Pemikiran kritis membenarkan murid-murid mengenalpasti isu-isu yang tidaj selari dengan struktur skema ( cara melihat dunia mengikut pengalaman yang lepas) dan mencari  cara- cara untuk mengubahsuai skema untuk memasukkan maklumat baru atau menolak sesuatu maklumat melalui proses penaakulan. Ciri-ciri murid yang berfikir secara kritis adalah membina kemahiran pemikiran dan penaakulan yang diperlukan untuk menilai maklumat menyelesaikan masalah, menunjukkan pemikiran kritis dan analitikal melalui cabaran aktif dan penglibatan dalam kurikulum, boleh menganalisa hujah,menjana tafsiran, mengenal dan menilai tanggapan dan pandangan mereka sendiri dan orang lain.
Guru-guru boleh menerap kemahiran pemikiran kritis di kalangan murid seperti menggunakan strategi berpusatkan murid, mengurus fakta secara sistematik dan tersusun, memberi soalan- soalan yang lebih sukar kepada murid yang bijak, menggalakkan perbincangan dan aktiviti menyelsaikan masalah, mengarah murid-murid  membanding isi-isi yang kuat dan lemah dan mengarah murid-murid membuat pertalian yang signifikan serta mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari di dalam dunia sebenar.
     Pemikiran kritis juga memerlukan individu berfikir secara sempurna. Apa yang dimaksudkan sempurna adalah melihat idea ataupun isu itu secara meneyeluruh yang memerlukan penelitian menyeluruh pada idea atau perkara supaya dapat memperolehi kesimpulan atau hujah yang bernas .

5.4      Pemikiran Kreatif

          Ialah satu jenis pemikiran di mana seseorang dapat memikirkan pelbagai idea baru yang belum difikirkan oleh orang lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Seorang guru yang cekap harus menjana pemikiran kreatif di kalangan murid-muridnya dengan memberikan peneguhan positif dalam bentuk ganjaran dan hadiah apabila murid-muridnya mengeluarkan idea yang unik dan kreatif.
      Guru-guru boleh menyemai kemahiran berfikir secara kreatif dengan cara-cara seperti melatih murid-murid dengan mengemukakan soalan-soalan terbuka dan relevan, guru mengemukakan soalan mengikut darjah soalan yang diberikan, soalan latihan yang diberikan bermula dengan soalan mudah dan berakhir dengan soalan sukar, menyediakan soalan lisan secara spontan, guru-guru mesti memupuk semangat ingin tahu dan pemikiran murid dengan soalan yang unik, murid mempunyai kemahiran berfikir di luar kotak dan guru-guru perle memperkenalkan strategi pengajaran seperti penyoalan dan penyelesaian masalah agar menjana pemikirna kreatif.
     Seorang guru perlu menjalankan lebih banyak aktiviti dan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti inkuiri penemuan dan kaedah penyelesaian masalah untuk menjana pemikiran kreatif. Selain itu, banyakkan soalan terbuka di dalam bilik darjah dan menerima pelbagai jawapan yanh betul asalkan ia logik dan munasabah. Guru-guru harus memperbanyakkan aktiviti yang menjurus kepada aktiviti sumbangsaran, perbahasan dan debat agar murid-murid dapat melibatkan diri dalam perbincangan intelektual.

5.5        Pemikiran Divergen


         Ia juga dikenali sebagai pemikiran bercapah. Tujuan utama pemikiran ini ialah untuk murid menjanakan seberapa banyak idea mengenai sesuatu topik dalam satu masa yang ditetapkan. Ia  juga melibatkan kemahiran guru- guru dalam membahagikan sebuah topik kepada unit- unit yang kecil supaya murid- murid dapat menganalisis topik utama secara lebih mendalam. Di dalam proses pemikiran divergen, individu yang berkenaan tidak lagi dikongkong oleh pengetahuan sedia ada, tetapi berfikir secara kreatif untuk mencari cara atau idea baru yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang mempunyai pelbagai jawapan. Pemikiran divergen lebih sesuai digunakan dalam bidang sastera dan humanistik.
           Guru-guru boleh meningkatkan pemikiran divergen dalam pengajaran dan pembelajaran dengan memberikan soalan–soalan bercapah yang menekankan pelbagai jawapan/cadangan/cara penyelesaian. Murid juga diberikan kebebasan dengan menggunakan cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah terbuka. Guru perlu menggunakan tenik penyoalan terbuka atau bercapah. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, strategi pengajaran dan pembelajaran hendaklah menggunakan kaedah kumpulan, kaedah perbincangan dan sumbangsaran agar murid-murid dapat menjana banyak idea.
           Selain itu, guru-guru perlu menggalakkan murid- murid mengeluarkan idea secara kreatif dari diri sendiri. Peranan guru juga dengan mendengar, menerima dan memuji cadangan dan idea yang luar biasa daripada murid untuk menggalakkan pemikiran divergen di kalangan murid-murid.  Senua individu mempunyai keupayaan berfikir secara divergen kerana semua individu mempunyai otak sebelah kanan.

5.6      Pemikiran Konvergen


     Pemikiran ini telah dicipta oleh ahli psikologi terkenal yang bernama J.P Guilford pada tahun 1967.  Beliau melihat pemikiran konvergen sebagai daya berfikir yang membolehkan seseorang menggunakan pengetahuan sedia ada dengan integrasi logik dan susunan bagi menghasilkan satu idea atau jawapan yang lazim. Penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, peraturan, prinsip,teori, hukum atau rumus yang sedia ada.
      Pemikiran konvergen yang bertumpu ke arah mencari satu jawapan atau satu penyelesaian tertentu adalah dikenali sebagai pemikiran tertumpu atau pemikiran berpandu. Pemikiran ini sesuai untuk mata pelajaran sains, matematik dan teknologi. Soalan-soalan konvergen terdiri daripada soalan- soalan yang dapat menganalisis satu sumber maklumat.Kebiasaannya soalan konvergen bermula dengan perkataan mengapa, bagaimana atau dalam cara apa..?.
       Proses pemikiran yang terlibat dalam menjawab soalan-soalan di atas ialah menerangkan, menyatakan, membandingkan serta membezakan. Guru-guru harus menggalakkan pemikiran konvergen kerana dalam pemikiran ini, murid-murid perlu membuat pilihan daripada banyak jawapan atau respon atau alterntif-alternatif yang berbeza. Murid-murid yang pandai mempraktikkan pemikiran ini ialah merela yang dapat mengintegrasikan maklumat daripada pelbagai sumber untuk membentuk satu penyelesaian yang betul.
    Terdapat beberapa cara bagi meningkatkan pemikiran konvergen dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya adalah guru memberikan soalan-soalan tertutup yang menekankan satu jawapan atau cadangan atau cara penyelesaian sahaja. Selain itu, guru perlu memberi aktiviti pembelajaran dengan arahan yang jelas, ringkas dan lengkap. Tumpukan pembelajaran kepada perkara-perkara fakta dan teknikal. Teknik penyoalan menggunakan teknik penyoalan tertutup atau berstruktur. Pemikiran konvergen menggunakan kaedah induktif dan deduktif. Soalan-soalan yang diberikan berasaskan hukum, prinsip atau konsep-konsep tertentu demi memperoleh jawapan yang tepat.

5.7          Pemikiran Reka Cipta


      Pemikiran ini didefinisikan sebagai pemikiran “artistik” di mana individu boleh menunjukkan kemahiran dan bakat. Sifat-sifat individu yang mempunyai kemahiran pemikiran reka cipta yang tinggi adalah seperti mempunyai kemahiran motor yang tinggi, kemahiran yang tinggi dalam dalam berinteraksi dengan orang lain dan boleh mencipta sesuatu yang unik dalam jangka masa yang pendek.
            Pemikiran reka cipta kreatif adalah amat penting bagi subjek seeprti seni, pengukiran, kemahirna hidup, kajian tempatan dan sains. Ini berlaku apabila perkembangan perisian di mana murid- murid mesti mengkordinasi pergerakan tangan mereka dengan menggunakan kemahiran motor mereka. Guru-guru boleh memanipulasi kemahiran motor “manipulatives” murid-murid untuk meningkatkan kemahiran reka cipta mereka. “ Manipulatives” melibatkan kordinasi mata dengan apa yang dibuat oleh kemahiran tangan. Ini merangsang perkembangan motor hlus kerana ia memerlukan kemahiran penggunaan tangan terkawal dan otot jari.
        Guru-guru boleh melaksanakan strategi dan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran kordinasi otak dan motor murid-murid mereka. Satu daripada masalah utama yang dihadapi oleh guru-guru adalah mengajar murid-murid yang mempunyai kemahiran motor halus dan kasar yang berbeza-beza di dalam bilik darjah.

5.8      Pemikiran Celik Akal


       Pemikiran celik akal didefinisikan sebagai pemikiran yang melibatkan gerak hati dan kebijaksanaan. Pemikiran ini juga merujuk kepada kebolehan mental individu untuk menggunakan celik akal yang abstrak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedia ada. Pemikiran celik akal berhubungkait dengan memperolehi penyelesaian secara tiba-tiba dalam menyelesaikan masalah seperti yang dikemukakan oleh teori Kohler. Oleh itu, pengalaman ini dikenali sebagai pengalaman ‘Aha’ kerana ia menghubungkait kepada situasi di mana individu-individu mendapatkan penyelesaian kepada sesuatu masalah dengan tiba-tiba dan dalam keadaan yang tidak terancang.
      Pemikiran reka cipta merujuk kepada pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sukar dalam jangka masa yang tertentu. Pengalaman lepas dan kesediaan murid-murid untuk belajar akan membantu mereka untuk mendapatkan penyelesaian kepada masalah mereka secara tepat dan efisien. Dalam pemikiran ini, murid-murid akan mengalami pengalaman baru dan penyelesaian kepada masalah dan juga mendapat pengertian yang mendalam. Mengikut pengertian tersebut, apa yang tidak diketahui dan difahami pada masa lampau akan menajdi jelas dan  mudah kepada seseorang individu.
      Strategi yang dicipta dari pemikiran ini adalah berbeza daripada proses pemikiran  normal. Guru-guru patut menggunakan rangsangan yang sesuai untuk menggalak pemikiran celik akal di kalangan murid-murid mereka dengan menggunakan alat bantuan mengajar seperti kotak teka-teki, radas matematik dan lain-lain. Guru-guru juga mesti memastikan yang mereka memberi penjelasan yang jelas tentang proses-proses dan kaedah-kaedah yang terlibat sebelum mengarah murid-murid mereka untuk menjalankan aktiviti- aktiviti yang menggunakan pemikiran celik akal. Oleh yang demikian, boleh dilihat yang guru memikirkan cara-cara yang berbeza untuk menyemai pelbagai kemahiran berfikir di kalangan murid-murid.

6.0      Teknik-teknik Merangsang Kepelbagaian Pemikiran Murid


      Penggabungan pemikiran kreatif dan pemikiran kritis adalah salah satu matlamat penting pendidikan untuk membantu murid-murid. Kedua-dua jenis pemukiran ini adalah penting bagi membentuk seorang pemikir yang seimbang. Murid-murid perlu diterapkan dengan pelbagai kemahiran berfikir untuk membolehkan mereka menjalankan tugasan-tugasan yang tidak dapat diurus oleh mereka sendiri, membawa murid-murid ke tahap pencapaian yang membolehkan mereka menghabiskan tugasan secara sendiri, membolehkan murid-murid mencapai kebolehan berdikari.
    Selain itu, membenarkan murid-murid mengarah pembelajaran melalui pencarian penyelesaian masalah, membantu menjadikan proses pemikiran murid-murid lebih eksplisit. Murid-murid juga boleh membentk hipotesis dan ujian dengan maklum balas serta merta dan membantu dalam perbincangan dengan rakan sebaya.
     Pihak sekolah juga boleh mengambil langkah-langkah untuk menyemai pengajaran kemahiran berfikir dalam konteks kurikulum dan bukan bukan kurikulum seperti pengajaran langsung pemikiran dalam konteks bukan kurikular, penggunaan kaedah-kaedah yang menggalak pemikiran dalam konteks kurikular dan penyusunan pelajaran dengan objektif kemahiran-kemahiran yang spesifik.

         Selain daripada menyemai kemahiran berfikir yang asas, guru-guru juga perlu menyemai kemahiran berfikir tahap tinggi dalam aktiviti kelas seperti pembuatan keputusan dan metakognitif (memikirkan tentang kemahiran berfikir). Guru-guru perlu menerapkan kemahiran berfikir seperti mencari maklumat, perasaan ingin tahu, perasaan mengambil berat, kebolehan membuat refleksi dan membuat penilaian rasional. Guru-guru boleh menyemai kemahiran berfikir di kalangan murid-murid seperti dalam Jadual  2.0  berikut. Justeru itu, guur-guru memainkan peranan penting dalam membantu murid-murid menjadi pemikir yang efektif walaupun mereka memiliki gaya-gaya pembelajaran yang berlainan.

Penyemaian Kemahiran Berfikir
Kaedah Menggalak Kemahiran Berfikir
Menyemai kemahiran berfikir kreatif
Menjana banyak pilihan divergen bagi sesuatu situasi penyelesaian masalah
Menyemai kemahiran berfikir metakognisi
Memantau, menilai dan memandu pemikiran sendiri
Menyemai pemikiran kritikal/konvergen
Menganalisa komponen dam hubungan dalam sesuatu sistem
Menyemai pemikiran divergen
Membandingkan dan membezakan pilihan-pilihan
Menyemai kemahiran berfikir divergen dan penaakulan
Membuat inferens dan pentafsiran dariapada data

Jadual  2.0 : Kaedah-kaedah Untuk Menyemai Kemahiran Berfikir

7.0      Kepentingan Kemahiran Berfikir


        Kita akan menjadi pemikir yang baik  apabila kita sedar akan pemikiran kit adan berusaha berfikir dengan lebih teliti dan bertanggungjawab terhadap proses pemikiran kita. Kemahiran berfikir amat diperlukan bagi merealisasikan Wawasan 2020 dna hasrat negara. Kejayaan dan kemajuan sesebuah negara bergantung kepada kebijaksanaan dan kekuatan minda yang dimiliki oleh rakyatnya.
         Kemahiran berfikir amat penting kerana keputusan yang baik adalah hasil daripada proses pemikiran yang baik. Pemikir yang baik perlu menyedari dia sedang berfikir dan sedang menggunakan segala kemahiran-kemahiran berfikir yang diperlukan bagi membuat keputusan yang baik. Latihan berfikir amat diperlukan dalam usaha mencapai hasrat falsafah pendidikan negara iaitu membentuk insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kemahiran ini dapat melatih murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dewasa ini dengan bijak dengan cara menggabungkan segala pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir yang diajar atau diperoleh.
        Kemahiran berfikir juga melahirkan individu yang lebih berfikiran terbuka, berkeyakinan serta berani menyuarakan pendapat dan pandangan serta dapat menghasilkan idea yang bernas seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Tidak dapat dinafikan maklumat adalah sumber pengetahuan kepada daya fikir dan dengan ledakan teknologi maklumat ini, guru bukanlah sumber utama pengetahuan kerana pembelajara lebih berbentuk mencapah. Gabungan dariapda dua unsur ini iaitu teknologi dan kemahiran berfikir akan melahirkan murid yang kreatif dan kritis.

8.0      Kesimpulan


          Kesimpulannya, guru harus memainkan peranan sebagai pencetus keapda aktiviti kemahiran berfikir di kalangan murid-muridnya. Pelbagai jenis pemikiran perlu didedahkan kepada murid. Pendedahan ini penting agar murid boleh meneliti kecenderungan berfikir yang ada pada dirinya.


            Berdasarkan daripada huraian di atas, telah dinyatakan dengan jelas bahawa setiap jenis-jenis pemikiran akan membawa faedah yang tidak ternilai kepada murud-muridnya. Lantaran itu, guru seharusnya berusaha untuk menerapkan cara-cara yang boleh meningkatkan setiap jenis pemikiran tersebut dalam persediaan pengajarannya.

Francis Bacon

Francis Bacon (1561-1626M) adalah seorang tokoh falsafah Barat moden berbangsa Inggeris. Beliau merupakan seorang ahli falsafah, negarawan, saintis, peguam dan penulis. Beliau pernah  berkhidmat sebagai Peguam Negara dan Pegawai Censelor England. Walaupun kerjaya beliau dalam dunia politik berakhir dengan dukacita, akan tetapi beliau telah memberikan jasa yang besar dalam lapangan falsafah dan kaedah saintifik menerusi penulisan karyanya.

PERJALANAN HIDUP:
Beliau dilahirkan pada 22 Januari 1561 di Strand, London. Beliau merupakan anak kepada Sir Nicholas Bacon daripada isterinya yang kedua iaitu Anne (Cooke) Bacon. Beliau dikatakan mendapat pendidikan awalnya di rumahnya sendiri akibat kesempitan hidup, menerima pendidikan secara lansung daripada John Walsall. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di Kolej Trinity, Cambridge pada usianya 15 tahun pada 5 April 1573. Beliau hidup di Kolej ini selama tiga tahun bersama abangnya Anthony Bacon dibawah didikan Dr John Whitgift. Pendidikan beliau dijalankan dalam bahasa Latin dan mengikut kokurikulum zaman pertengahan.

Pada 27 June 1576, beliau dan abangnya, memasuki de societate magistrorum di  Gray's Inn. Beberapa bulan kemudian, beliau mengikuti Sir Amias Paulet ke Perancis. Untuk tiga tahun yang seterusnya, beliau mengembara ke Blois, Poitiers, Tours, Italy, and Sepanyol. Semasa pengembaraannya, beliau mempelajari bahasa, pentadbiran neraga dan undang-undang semasa menjalankan tugas sebagai pegawai diplomatik.

Kematian mengejut bapanya pada February 1579 mendorong beliau untuk kembali ke England. Sir Nicholas sebelum kematiannya telah meninggalkan sejumlah wang untuk membeli sebidang tanah bagi anaknya, akan tetapi tidak sempat melaksanakannya dan Bacon hanya ditinggalkan satu perlima sahaja daripada wang tersebut.

Objek Falsafah

Membicarakan mengenai suatu ilmu tanpa objeknya adalah suatu perkara yang agak sukar untuk difahami. Setiap perkara yang dipelajari, mesti mempunyai objek perbahasannya begitu juga dengan ilmu falsafah ini. Sebagai contoh, matematik. Matematik mempunyai objek perbahasannya yang tersendiri iaitu ilmu yang berkaitan dengan nombor seperti tambah, tolak, bahagi, darab, kuasa dua dan sebagainya. Secara umumnya, ia membicarakan mengenai nombor untuk mengira dan membuat perhisaban terhadap sesuatu perkara.

Begitu juga dengan ilmu falsafah ini. Ia mempunyai objek perbahasannya. Objek perbahasan ilmu falsafah adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Skop perbincangan falsafah ini luas dan tidak terbatas. Ia meliputi semua perkara yang ada dan mungkin ada. Perkara yang ada adalah setiap perkara yang sudah berlaku, wujud dan sedang berlaku. Manakala perkara yang mungkin ada pula perkara yang belum berlaku, akan berlaku atau tidak akan berlaku yang sangat luas perbahasannya.

Secara umumnya, objek falsafah ini adalah setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini dan setiap sesuatu yang bakal ada di muka bumi ini. Ia meliputi semua perkara.

Falsafah Menurut Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali merupakan seorang cendiakawan Islam yang hebat dan masyhur. Beliau telah memberikan jasa yang cukup besar dalam dunia Islam dalam usahanya menangkis perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beliau telah melalui pelbagai peringkat kehidupan sepanjang hayatnya.

Semasa hidupnya, beliau berusaha untuk mencari ilmu yang benar dan boleh diterima akan keabshan ilmu tersebut. Usaha beliau dalam mencari ilmu itu mendorong beliau mengkaji pelbagai aliran pemikiran yang ada pada zamannya.

Aliran pemikiran yang ada pada zamannya ialah aliran ilmu Kalam, aliran falsafah, aliran batiniyyah dan aliran tasawuf. Kita tidak akan membincangkan semua aliran pemikiran tersebut dalam hal ini. Tumpuan hanya kepada aliran falsafah sahaja.

Menurut beliau, aliran falsafah yang dipelopori oleh al-Farabi dan Ibn Sina itu ada silapnya. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Tahafut al-Falasifah. Dalam kitab ini, Imam al-Ghazali membicarakan secara terperinci 20 persoalan yang bersalahan dgn agama Islam. Beliau membuat keputusan bahawa, tiga perkara daripada 20 persoalan itu dihukumkan kafir manakala selebihnya adalah bid'ah.

Selain itu, beliau menerima ilmu mantik yang ada dalam ilmu falsafah tersebut. Beliau berpendapat bahawa ilmu mantik ini perlu dipelajari oleh umat Islam agar umat Islam dapat berfikir dgn lebih tersusun dan teratur iaitu lebih sistematik pemikirannya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...